نقشه ها

نمایش ۵۴۱ تا ۵۴۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
541 کوه‌نخجیرزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
542بجنوردزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۷ تا °۳۸
543زواره ( شهرآب)زمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
544 جنوب‌سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
545 ورزنهزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
546فردوسزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۴ تا °۳۵