نقشه ها

نمایش ۵۴۱ تا ۵۴۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
541زاهدانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۹ تا °۲۹.۵
542زاهدانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
543زمان‌آبادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
544زرآباد(سورو)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
545زردوزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
546زیروکى _گهر کوهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵