نقشه ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۷۸۳ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
101کوهدشتزمین شناسیلرستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۳ تا °۳۴
102باخترانزمین شناسیکرمانشاه1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
103 سنندجزمین شناسیکردستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
104تکابزمین شناسیزنجان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۵ تا °۳۶
105میانهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۷
106اهرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۸
107 مغانزمین شناسیاردبیل1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۹
108 ایلامزمین شناسیایلام1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۴۰
109قصر شیرینزمین شناسیکرمانشاه1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۳ تا °۳۴
110مریوان-بانهزمین شناسیکردستان1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۴ تا °۳۵
111مهاباد-بانهزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۵ تا °۳۶
112ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۶ تا °۳۷
113 تبریززمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
114پلدشتزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۸ تا °۳۹
115سروزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۸
116خوىزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۹
117 ماکوزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
118 پرکنزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۳ تا °۶۳.۳ از °۱۷.۵ تا °۱۸
119 کوهکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۳ تا °۶۳.۳ از °۱۸ تا °۱۸.۵
120 شیرین‌زادزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۸.۵ تا °۱۹