نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۷۸۳ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 دهکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۹ تا °۱۹.۵
122 جالقزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۱۹.۵ تا °۲۰
123 نرانوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲.۳ تا °۶۳ از °۲۰ تا °۲۰.۵
124 جنگلىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۰.۵ تا °۲۱
125 کوسیچىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۱ تا °۲۱.۵
126 سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۱.۵ تا °۲۲
127 کوشکوکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۲ تا °۲۲.۵
128 تلخ‌آب‌2زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۲ تا °۶۲.۳ از °۲۲.۵ تا °۲۳
129 جیوانىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳ تا °۲۳.۵
130 رحکامزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳.۵ تا °۲۴
131 پیشینزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۴ تا °۲۴.۵
132 آشارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۴.۵ تا °۲۵
133 زابلىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۵ تا °۲۵.۵
134 گشتزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۵.۵ تا °۲۶
135 گزوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۶ تا °۲۶.۵
136 تلخ‌آب‌1زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۶.۵ تا °۲۷
137 خمکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۷ تا °۲۷.۵
138 بنجارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۷.۵ تا °۲۸
139 نگورزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
140 پلانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹