نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۷۸۳ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141 راسکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
142 سرباززمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
143 بیرک 2زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
144بیرک 1زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
145خاشزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
146لادیز - تفتانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
147میرجاوهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
148 پیرانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
149 تاسوگىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
150 لوطکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
151 پیش‌رباطزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
152 کمان‌یوسفزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
153 جنت‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
154 شیرتپه - فراورانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
155 سرخس - خانگیرانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
156چاه بهارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵ تا °۲۵.۵
157 پیرسهرابزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵.۵ تا °۲۶
158 قصرقندزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۶ تا °۲۶.۵
159 چانفزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۶.۵ تا °۲۷
160 ایرانشهرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷ تا °۲۷.۵