نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۶ تا °۳۷
182ساوهزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
183ساوهزمین شناسیمرکزى1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۶
184ساغندزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
185سارقنجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
186ساردوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
187زیوهزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۹ تا °۳۹.۵
188زیروکى _گهر کوهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
189زوزان(سلطان آباد قائن)(تست)زمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۴ تا °۳۴.۵
190زواره ( شهرآب)زمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
191زمان‌آبادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲.۵ تا °۳۳
192زرندزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۰.۵ تا °۳۱
193زردوزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
194زرآباد(سورو)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
195زاهدانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۹ تا °۳۰
196زاهدانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۹ تا °۲۹.۵
197زابلزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۱ تا °۳۲
198رومزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
199رودهن - شرق تهران-فشمزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵.۵ تا °۳۶
200رودبارزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷