نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21نقشه پهنه بندی زمین لغزش های کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
22نقشه پتانسیل کارست شدگی کشورزمین شناسی-- از ° تا ° از ° تا °
23نقدهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
24نطنززمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳.۵ تا °۳۴
25نره نوزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۸ تا °۲۹
26نرماشیرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۲۸.۵ تا °۲۹
27نخلکزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۳.۵ تا °۳۴
28نجف‌آبادزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
29نایبندانزمین شناسییزد1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۲ تا °۳۳
30نایبند - نایبندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
31نائینزمین شناسییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۲ تا °۳۳
32مینابزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۷ تا °۲۷.۵
33میرجاوهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
34میانهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
35میانهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۶ تا °۳۷
36میانراهان(کرکسار)زمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
37مهرودزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۲ تا °۳۲.۵
38مهابادزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۶ تا °۳۶.۵
39مهابادزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۵ تا °۳۶
40ملایرزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵