نقشه ها

نمایش ۵۴۱ تا ۵۴۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
541 ابرکوهزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
542 آملزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
543 آق‌دربندزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
544 آستارازمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
545 آبیززمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
546 آباده - ‌طشکزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹.۵ تا °۳۰