نقشه ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
41معلمانزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۵ تا °۳۵.۵
42معبدزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
43مصرزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۴ تا °۳۴.۵
44مشهدزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵
45مشکین‌شهرزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸ تا °۳۸.۵
46مشکانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
47مرندزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷.۵ تا °۳۸
48مرزن‌آبادزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
49مراغهزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
50مختارانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
51ماه‌نشانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۶.۵ تا °۳۷
52ماکوزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۳۹.۵
53لنجانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
54لکرکوهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
55لطف آبادزمین شناسیخراسان شمالى1:100000- از °۵۹.۰۰ تا °۵۹.۳۰ از °۳۷.۳۰ تا °۳۸.۰۰
56لاهرودزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۸.۵ تا °۳۹
57لارزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
58لادیز - تفتانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
59گیوىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
60گوکزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۹.۵ تا °۳۰