نقشه ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
61گنبدزمین شناسیگلستان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۷ تا °۳۸
62گنابادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۴ تا °۳۵
63گنابادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴ تا °۳۴.۵
64گل‌گهرزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
65گلپایگانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
66گزیکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
67گرگانزمین شناسیگلستان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
68گرگانزمین شناسیگلستان1:250000- از °۵۴ تا °۵۵.۵ از °۳۶ تا °۳۷
69گابریک (یکدار)زمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
70کیاسرزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۶.۵
71کوه‌یخابزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
72کوه‌کلاله - چنگزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۱ تا °۳۱.۵
73کوه‌دوپشتىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰ تا °۳۰.۵
74کوه‌دمزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
75کوه لطیفزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
76کوه گیران‌ریگزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
77کوه سیاستراگىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
78کورین یا حسن آباد(توکل آباد)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
79کور خودزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۸
80کوارزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵