نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81کهیر(هومان)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۵.۵ تا °۲۶
82کهورکزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۹ تا °۲۹.۵
83کهنوجزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۷.۵ تا °۲۸
84کهک- نوفل لوشاتوزمین شناسیقم1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۴ تا °۳۴.۵
85کهریزنوزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
86کلیبرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
87کلستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۲۹.۵ تا °۳۰
88کلاته رشمزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
89کلات‌نادرىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۶.۵ تا °۳۷
90کرمانشاهزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
91کرمانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
92کرمانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۰ تا °۳۱
93کر‌سفیدزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۹.۵ تا °۳۰
94کدکنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
95کبودر‌آهنگزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵ تا °۳۵.۵
96کبودر آهنگزمین شناسیهمدان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۵ تا °۳۶
97کبودانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
98کامرودزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
99کاشمرزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۵ تا °۳۶
100کاشانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴