نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141شهربابکزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
142شهر کردزمین شناسیچهارمحال1:250000- از °۴۹.۵ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۳
143شمال بندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۱.۵ تا °۳۲
144شکست ‌آبشالهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
145شکرانزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۶ تا °۳۶.۵
146ششتمدزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
147شاهین‌دژزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶.۵ تا °۳۷
148شاهرختزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۳ تا °۳۴
149سیه‌رودزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
150سیه چشمه-1:100000- از °۴۴.۰۰ تا °۴۴.۳۰ از °۳۹.۰۰ تا °۳۹.۳۰
151سیرجانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۲۹ تا °۲۹.۵
152سیرجانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۲۹ تا °۳۰
153سى‌سختزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
154سوریانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۰ تا °۳۰.۵
155سهل‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲ تا °۳۲.۵
156سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
157سنقرزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
158سنخواستزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
159سمیرمزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۱ تا °۳۱.۵
160سمنانزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶