نقشه ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
161سلماسزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۸ تا °۳۸.۵
162سلفچگانزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
163سلطانیه -خدابندهزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۶ تا °۳۶.۵
164سلطان آبادسبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
165سقززمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
166سفیدسنگزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
167سفیدابهزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۰.۵ تا °۳۱
168سعادت شهرزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
169سروبالازمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
170سرو- گنگچینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
171سروزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۸
172سرخشادزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
173سر‌چاه‌شورزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۲ تا °۳۲.۵
174سرچاهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳ تا °۳۳.۵
175سراوانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۱.۵ تا °۶۳ از °۲۷ تا °۲۸
176سراسکند( هشترود)زمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
177سرابزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
178سبزوارانزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۲۸ تا °۲۹
179سبزوارانزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸.۵ تا °۲۹
180سبزوارزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۶ تا °۳۶.۵