نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸۳ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 فیروزآبادزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
2 رضوانهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
3 دوستانزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴ تا °۴۴.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
4 شیرینوزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
5 بندرگززمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۷ تا °۳۸
6على‌حاجىزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۹.۵ تا °۴۰
7 کولقزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶ تا °۲۶.۵
8 نوخندانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷.۵ تا °۳۸
9 گنگچینزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷.۵ تا °۳۸
10 سرخهزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
11 رادکانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
12 سیلوانهزمین شناسییزد1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵
13 کوه‌گوگردزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
14پلدشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۹ تا °۳۹.۵
15 شمال‌سرخشادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
16سرخشادزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
17 مهنهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۴.۵ تا °۳۵
18 ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
19 نائینزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
20 گرمانجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴