نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۶۱۸ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 آباده - ‌طشکزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹.۵ تا °۳۰
2 آبیززمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
3 آستارازمین شناسیغیررقومیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
4 آق‌دربندزمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
5 آملزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
6 ابرکوهزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
7 ابریشم‌رودزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
8 احمدآبادزمین شناسیغیررقومیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
9 اخلمد(رادکان)زمین شناسیغیررقومیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۶.۵ تا °۳۷
10 اراکزمین شناسیغیررقومیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۴ تا °۳۴.۵
11 اردکانزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
12 اردیبزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
13 ارومیهزمین شناسیغیررقومیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
14 اقلیدزمین شناسیغیررقومیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
15 انارکزمین شناسیغیررقومیاصفهان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۳ تا °۳۴
16 ایرانشهرزمین شناسیغیررقومیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۷ تا °۲۷.۵
17 بابلزمین شناسیغیررقومیمازندران1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
18 بافقزمین شناسیغیررقومییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
19 بانهزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵ تا °۳۵.۵
20 باینجوبزمین شناسیغیررقومیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶