نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸۳ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1 آبادانزمین شناسیخوزستان1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۰ تا °۳۱
2 آباده - ‌طشکزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹.۵ تا °۳۰
3 آستارازمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۸ تا °۳۸.۵
4 آشارزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۴.۵ تا °۲۵
5 آشخانهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۷.۵ تا °۳۸
6 آق‌دربندزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۳۵.۵ تا °۳۶
7 آملزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
8 ابرکوهزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
9 ابریشم‌رودزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
10 ابیززمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
11 احمدآبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵.۵ تا °۳۶
12 اراکزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۴ تا °۳۴.۵
13 اردکانزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
14 اردیبزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۳ تا °۳۳.۵
15 ارومیهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۷.۵ تا °۳۸
16 ازبک‌کوهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
17 اسلام‌آبادزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴ تا °۳۴.۵
18 اصفهانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۲.۵ تا °۳۳
19 اقلیدزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰.۵ تا °۳۱
20 الشترزمین شناسیلرستان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴