نقشه ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
181 ورامینزمین شناسیتهران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۵ تا °۳۵.۵
182 ورچهزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۳.۵ تا °۳۴
183 ورزنهزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
184 یاسوجزمین شناسیکهکیلوییه1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۰.۵ تا °۳۱
185 یزدزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
186آب سرد- نخیل آبادزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۸.۵ تا °۶۰ از °۳۰ تا °۳۱
187آبادهزمین شناسییزد1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۱ تا °۳۲
188آبادهزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
189آبدوغىزمین شناسییزد1:250000- از °۵۵.۵ تا °۵۷ از °۳۲ تا °۳۳
190آذرشهرزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۷ تا °۳۷.۵
191آرانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
192آرانزمین شناسیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۴ تا °۳۵
193آریز(آبریز)زمین شناسییزد1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
194آستارا(اردبیل)زمین شناسیاردبیل1:250000- از °۴۸ تا °۴۹.۵ از °۳۸ تا °۳۹
195آلوتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵.۳ تا °۴۶ از °۳۵.۵ تا °۳۶
196آملزمین شناسیمازندران1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۶ تا °۳۷
197آهنگرانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۳ تا °۳۳.۵
198آوجزمین شناسیقزوین1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
199آورتینزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۲۶.۵ تا °۲۷
200آیسکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴