نقشه ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
21 بجستانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
22 بردسکنزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۵ تا °۳۵.۵
23 بروجنزمین شناسیاصفهان1:250000- از °۵۱ تا °۵۲.۵ از °۳۱ تا °۳۲
24 بزمانزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
25 بزنجانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۲۸ تا °۲۸.۵
26 بزنگانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
27 بلدهزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۶ تا °۳۶.۵
28 بندر انزلىزمین شناسیگیلان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
29 بهابادزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
30 بهادرانزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱ تا °۳۱.۵
31 بهشهرزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۶.۵ تا °۳۷
32 بیجارزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷.۳ تا °۴۸ از °۳۵.۵ تا °۳۶
33 بیرزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۵ تا °۲۵.۵
34 بیرک ۲زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
35 پاگدارزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
36 پاوه وغرب پاوهزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
37 پرنگزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
38 پل‌سفیدزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
39 پیرسهراب (گزی)زمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۰.۳ تا °۶۱ از °۲۵.۵ تا °۲۶
40 تاکستانزمین شناسیقزوین1:100000- از °۴۹.۳ تا °۵۰ از °۳۶ تا °۳۶.۵