نقشه ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
41 تبریز-پلدشتزمین شناسیآذربایجان شرقی1:250000- از °۴۵ تا °۴۶.۵ از °۳۷ تا °۳۸
42 تیژتیژزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
43 جاجرمزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
44 جاسک - گتانزمین شناسیهرمزگان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۵.۵ تا °۲۶
45 جغتاىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷ تا °۵۷.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
46 جنوب‌سه‌چنگىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
47 جهرمزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸ تا °۲۸.۵
48 جواهردهزمین شناسیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
49 جویم (زرین دشت)زمین شناسیفارس1:100000- از °۵۴ تا °۵۴.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
50 چاپان(ایرانخواه)زمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۶ تا °۳۶.۵
51 چادرملوزمین شناسییزد1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۲ تا °۳۲.۵
52 چادگانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲.۵ تا °۳۳
53 چاه داشىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۱ تا °۳۱.۵
54 چاه غیبزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۲۸ تا °۲۹
55 چاه‌سنگىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۲۸ تا °۲۸.۵
56 چاه‌نوزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲.۵ تا °۳۳
57 چهچههزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۰ تا °۶۰.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
58 حلوانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
59 خاورکوه‌گوگردزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۴.۵ تا °۳۵
60 خرانقزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲ تا °۳۲.۵