نقشه ها

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
81 رزنزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
82 رستاقزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۵ تا °۵۵.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
83 رضىزمین شناسیاردبیل1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۸.۵ تا °۳۹
84 رهگامزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۶۱.۳ تا °۶۲ از °۲۳.۵ تا °۲۴
85 رونیززمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۹ تا °۲۹.۵
86 رى‌آبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۶.۵ تا °۳۷
87 زاویهزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۵ تا °۳۵.۵
88 زرینزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۲.۵ تا °۳۳
89 زنجانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
90 زنوغانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۲.۵ تا °۳۳
91 سارىزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
92 سارىزمین شناسیمازندران1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۶ تا °۳۷
93 سربیشهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۲.۵ تا °۳۳
94 سرخس - خانگیرانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶.۵ تا °۳۷
95 سردشتزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۵ تا °۴۵.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
96 سروستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۹ تا °۲۹.۵
97 سمنانزمین شناسیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۵ تا °۳۶
98 سنندجزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۷ تا °۴۷.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
99 سنندجزمین شناسیکردستان1:250000- از °۴۶.۵ تا °۴۸ از °۳۴ تا °۳۵
100 سیلوانهزمین شناسیآذربایجان غربى1:100000- از °۴۴.۳ تا °۴۵ از °۳۷ تا °۳۷.۵