نقشه ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
101 سیوندزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۰ تا °۳۰.۵
102 شازندزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۴۹ تا °۴۹.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
103 شامکانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
104 شاهرودزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶ تا °۳۶.۵
105 شمال‌بهابادزمین شناسییزد1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۲ تا °۳۲.۵
106 شهرکردزمین شناسیچهارمحال1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۲ تا °۳۲.۵
107 شورجستانزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
108 شیرتپه - مزدورانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۶۱ تا °۶۱.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
109 شیروانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷ تا °۳۷.۵
110 شیرینوزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۷.۵ تا °۲۸
111 طاهرآبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴ تا °۳۴.۵
112 طرق - صحزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۱.۳ تا °۵۲ از °۳۳ تا °۳۳.۵
113 طرقبهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
114 عباس آبادزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶ تا °۵۶.۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
115 عقدازمین شناسییزد1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۳۲ تا °۳۲.۵
116 على‌آبادزمین شناسیگلستان1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۶.۵ تا °۳۷
117 غرب ‌شکسته آبشالهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۲.۵ تا °۳۳
118 فاروجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
119 فریدون‌شهرزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
120 فریمانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۵.۵ تا °۳۶