نقشه ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
121 فسازمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳.۳ تا °۵۴ از °۲۸.۵ تا °۲۹
122 فهرجزمین شناسییزد1:100000- از °۵۴.۳ تا °۵۵ از °۳۱.۵ تا °۳۲
123 فیروزآبادزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹
124 قائم‌شهرزمین شناسیمازندران1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۶ تا °۳۶.۵
125 قاسم‌آبادزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۴.۵ تا °۳۵
126 قره‌آغاجزمین شناسیآذربایجان شرقی1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۷ تا °۳۷.۵
127 قهقهه - نفتهزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۹.۳ تا °۶۰ از °۳۷ تا °۳۷.۵
128 قوچانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۷ تا °۳۷.۵
129 قیروکارزینزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸ تا °۲۸.۵
130 کاشمرزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸ تا °۵۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
131 کاکلىزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۳۷.۵ تا °۳۸
132 کامیارانزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۶.۳ تا °۴۷ از °۳۴.۵ تا °۳۵
133 کجانزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
134 کردگانزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۱.۵ تا °۳۲
135 کرندزمین شناسیکرمانشاه1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۴ تا °۳۴.۵
136 کریتزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۳ تا °۳۳.۵
137 کشکوئیهزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۵.۳ تا °۵۶ از °۳۰.۵ تا °۳۱
138 کفه‌طاقستانزمین شناسییزد1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۱.۵ تا °۳۲
139 کهن‌آباد(آرادان)زمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
140 کوشکزمین شناسیفارس1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۲۸.۵ تا °۲۹