نقشه ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
#عنوان‌گروهنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
141 کوه گوگردزمین شناسیسمنان1:250000- از °۵۲.۵ تا °۵۴ از °۳۴ تا °۳۵
142 کوهپایهزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۲.۵ تا °۳۳
143 کوه‌دنازمین شناسیچهارمحال1:100000- از °۵۱ تا °۵۱.۳ از °۳۱ تا °۳۱.۵
144 کوه‌‌دهقزمین شناسیاصفهان1:100000- از °۵۰.۳ تا °۵۱ از °۳۳ تا °۳۳.۵
145 کوه‌گوگردزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۳ تا °۵۳.۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
146 کوه‌نخجیرزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۲.۳ تا °۵۳ از °۳۴.۵ تا °۳۵
147 کوهینزمین شناسیهمدان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
148 گرتىزمین شناسیسیستان و بلوچستان1:100000- از °۵۹ تا °۵۹.۳ از °۲۵ تا °۲۵.۵
149 گرماب(زرین رود)زمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸ تا °۴۸.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶
150 گرمانجزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:100000- از °۵۸.۳ تا °۵۹ از °۳۳.۵ تا °۳۴
151 گرمسارزمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۲ تا °۵۲.۳ از °۳۵ تا °۳۵.۵
152 گزیکزمین شناسیخراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى1:250000- از °۶۰ تا °۶۱.۵ از °۳۲ تا °۳۳
153 لکرکوهزمین شناسیکرمان1:250000- از °۵۷ تا °۵۸.۵ از °۳۱ تا °۳۲
154 لنگرودزمین شناسیگیلان1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۷ تا °۳۷.۵
155 ماکوزمین شناسیآذربایجان غربى1:250000- از °۴۳.۵ تا °۴۵ از °۳۹ تا °۴۰
156 محلاتزمین شناسیمرکزى1:100000- از °۵۰ تا °۵۰.۳ از °۳۳.۵ تا °۳۴
157 محمدآباد کهنوجزمین شناسیکرمان1:100000- از °۵۷.۳ تا °۵۸ از °۲۸ تا °۲۸.۵
158 مرزبانزمین شناسیزنجان1:100000- از °۴۸.۳ تا °۴۹ از °۳۵.۵ تا °۳۶
159 مرى(اسبکشان)زمین شناسیسمنان1:100000- از °۵۶.۳ تا °۵۷ از °۳۵ تا °۳۵.۵
160 مریوانزمین شناسیکردستان1:100000- از °۴۶ تا °۴۶.۳ از °۳۵.۵ تا °۳۶