استفاده ازمدلهاى GIS دراصلاح نقشه‌هاى زمين‌شناسى يک‌بيست‌وپنج‌هزارم

۲۵ شهریور ۱۳۸۵ | ۰۵:۵۴ کد : ۱۰۷۱۰ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۷۸
نقشه‌هاى يک بيست‌وپنج هزارم تهيه شده در سازمان زمين‌شناسى واکتشافات...
نقشه‌هاى يک بيست‌وپنج هزارم تهيه شده در سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور همزمان با تدوين مشخصات زمين‌شناسى و با استفاده از ويژگيهاى GIS اصلاح وتهيه مى‌شوند.
مژگان زارعى‌نژاد مديرگروه GIS سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درگفت‌وگو با روابط عمومى اين سازمان با بيان مطلب فوق گفت: تهيه نقشه‌هاى يک بيست‌وپنج‌هزارم زمين‌شناسى با توجه به تعداد زياد نقشه‌ها و تنوع عوارض برداشت شده در هر نقشه وحجم زياد اطلاعات توليد شده ازاهميت بسزايى بخورداربوده،به‌همين منظورمديريت ژئوماتيکس ومعاونت زمين شناسى سازمان‌زمين‌شناسى واکتشافات معدني کشورتصميم گرفته همزمان با تدوين مشخصات زمين‌شناسى ، ويژگى‌هاى GIS اين نقشه‌ها را نيز تدوين کنند.
وى درادامه افزود: بدين منظور عوارض زمين‌شناسى در محدوده دو نقشه زمين‌شناسى درمقياس 1:25000بصورت پايلوت توسط معاونت زمين‌شناسى طراحى گرديد وسپس مدل داده عوارض مذکورتوسط کارشناسان تدوين ومورد بررسى قرارگرفت و نظرات اصلاحى با همکارى مشاور نهايى شد.
مديرگروه GIS سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درخصوص ويژگيهاى طرح مذکورگفت:در اين طرح ، عوارض زمين‌شناسى هر گروه ( مانند گروه عوارض گسلى) تک به تک مورد بررسى قرار گرفته و بر مبناى ماهيت اطلاعات برداشت شده طبقه بندى و مشخصات مشترک آنها در ستون‌هاى اطلاعاتى مخصوص ساماندهى و نوع عارضه متناسب با عملکردآن انتخاب مى‌شود که درهمين‌حال پيچيدگى بعضى از عوارض و انواع ويژگى‌هاى برداشت شده به ازاى آن عارضه‌ها موجب مى‌شود تا برخى از عوارض در GIS همزمان در دو يا سه لايه مختلف طراحى شوند.
وى درپايان به تعدادى ازمزيتهاى طراحى عوارض درمحيط GIS پيش ازتوليد انبوه نقشه‌هااشاره نمود وتاکيد کرد: تشريح ويژگى‌هاى عوارض زمين‌شناسى پيش از مواجه‌شدن کارشناس زمين‌شناس با عارضه درروى زمين ، تعريف مشخصات لازم جهت برداشت به‌ازاى هرعارضه ، تعيين انواع عوارض و جلوگيرى از سليقه فرددرگروه بندى ، امکان دسته‌بندى کلى عوارض برحسب هرستون اطلاعاتى، پرس‌وجو ترکيبى ستونهاى اطلاعاتى جهت دستيابى به نوع يا انواع خاص از عارضه و نمايش وتفکيک شکل عارضه برحسب کدمنحصر به فردسمبل از مزيتهاى طراحى عوارض زمين‌شناسى درمحيطGIS است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :