بررسى چگونگى فعاليت‌ گسلهاى کشور با استفاده از داده‌هاى رادارى

۰۳ مهر ۱۳۸۵ | ۰۵:۲۱ کد : ۱۰۸۷۵ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۴۳
سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درصدد خريدارى و اجراى تکنيک...
سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور درصدد خريدارى و اجراى تکنيک رادارى اينترفرامترى است که به‌ کمک آن مى‌توان تغييرات، فعاليت‌‌ها وحرکات غيرعادى مربوط به سطح زمين را مشخص کرد.
دکتر فريبرز قريب مسول گروه دورسنجى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور با بيان مطلب فوق افزود: تکنيک رادارى اينترفرامترى تغييرات و فعاليت‌هاى مربوط به سطح زمين مانند فرونشست ، زلزله و حرکات غيرعادى رانشان مى دهد.
وى درادامه افزود: باانتخاب اين روش دربازه زمانى مشخصي واعمال آن برروى سيستم مى‌توان تغييرات اتفاق افتاده درسطح زمين درمنطقه موردنظررا مشاهده کرده و با شناسايى چگونگى فعاليت گسل‌هاى يک منطقه گسلهاى مسبب ايجاد زلزله درآن منطقه را شناسايى کرد.
قريب با اشاره به‌اينکه نرم‌افزار، داده‌ها و اطلاعات موردنياز پروژه مذکوردرحال خريدارى است گفت: با توجه به آموزش کارشناسان دورسنجى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشوردردانشگاه آکسفوردلندن درصورت خريدارى نرم افزار و داده‌هاى مربوطه مشکلى در جهت اجراى اين پروژه در سطح کشور وجودندارد و درآينده تصميم داريم تا مساحت کل کشورراتحت پوشش اين تکنيک قرارداده و تمامى دشتها، گسلها وجابجايى آنها، زمين‌لغزش‌ها وفرونشست‌ها را مورد بررسى قراردهيم.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :