سال ۲۰۰۶ به عنوان سال بين المللى کوير و کويرزدايى

۲۱ آبان ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۵ کد : ۱۱۵۴۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۶۳
کوفى عنان دبيرکل سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۶ را به عنوان سال بين المللي...
کوفى عنان دبيرکل سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۶ را به عنوانسال بين المللى کوير و کويرزدايى نامگذارى کرد.مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد اعلامکرد: گسترش کويرها و خشکسالى سالانه ۴۲ ميليارد دلار از ارزش توليدات کشاورزى کاستهو باعث عدم امنيت غذايى، قحطى و فقر مى شود.اين امر همچنين باعث افزايش تنش هاىاجتماعى، اقتصادى و سياسى مى شود که در نهايت به گسترش فقر و فرسايش زمين کمک مىکند.کوفى عنان اعلام کرده اين اقدام به منظور افزايش آگاهى عمومى مردم جهان بهمنظور حمايت از تنوع زيستى سرزمين هاى خشک که يک سوم کره زمين را تشکيل مى دهند ونيز حمايت از دانش بومى ۲ ميليارد انسانى که در کوير زندگى مى کنند صورت گرفتهاست.به مناسبت اعلام سال ۲۰۰۶ ميلادى به عنوان سال بيابان زدايى، با دکتر پرويزکردوانى استاد دانشگاه تهران و کارشناس برجسته حوزه زمين شناسى، گفت وگويى انجامداديم.دکتر کردوانى درباره بيابان زايى در ايران گفت: درگذشته تخريب پوشش گياهى مهمترين عامل بيابان زايى در کشور بود اما امروز افت سطح آب هاى زيرزمينى در دشت ها بهدليل حفر بيش از حد چاه و برداشت بى رويه آب، خشکسالى و چراى بى رويه دام و صدورپروانه چراى غيرمجاز دام مهم ترين عوامل بيابان زايى در کشور است.وى افزود: اگرروند برداشت آب هاى زيرزمينى با همين شدت ادامه يابد ۲۰-۱۰ سال ديگر تمام دشت هاىايران فاقد آب مى شوند و کشاورزى و دامپرورى به طور کلى نابود مى شود. در عين حالعلى رغم اجراى طرح هايى مثل طرح تعادل دام و مرتع، باز هم آينده خوبى را متصورنيستم چون با اين شدتى که طرح در حال پيشرفت است اشکالات زيادى هم به آن وارداست.وى افزود: انتقال دام از يک منطقه به منطقه ديگر و يا اسکان دامداران و عشايردر دشت ها هرکدام تبعات اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى خاصى دارند که در اين طرح وازجمله طرح خروج دام از جنگل ناديده گرفته شده که من شخصا با طرح خروج دام از جنگلهم به شدت مخالفم، زيرا، به جاى ايجاد تعادل در توزيع جغرافيايى دام، با سرازيرکردندام ها از يک مرتع به مرتع ديگرى که وضعيت نسبتا خوبى دارد و صدور پروانه چرا،منطقه جديد در معرض تخريب قرار مى گيرد. وى خاطرنشان ساخت: برداشت بى رويه آب ازسفره هاى زيرزمينى در دشت ها در حال حاضر يک معضل جدى است که حتى جنوب تهران و شهررى را هم تهديد مى کند. در چنين شرايطى اسکان عشاير در مناطق دشتى، آن هم بدون درنظر گرفتن ساير نيازمندى هاى ساکنان آن تبعات ديگرى به دنبال دارد

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :