وجود متان‎ در مریخ‎

۲۸ آبان ۱۳۸۳ | ۰۶:۵۵ کد : ۱۸۷۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۰
تازه‎‎ ترین‎ اطلاعات‎‎ بدست آمـده از مـریـخ‎ نشان‎‎‎ می‎ دهد در این سیاره‎ گازمتـان وجـود دارد و حتی‎‎ برخی ازدانشمندان‎ مقدار تولید آن‎‎ رابیش‎‎ از میزان پیش بینی‎‎ شده‎ میدانند..
واشنگتن‎‎‎ ـ دانشمندان بـه‎ وجـود متـان در مریخ‎ پی‎ بردند.
به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎ نیوساینتیسـت‎ , تازه‎‎ ترین‎ اطلاعات‎‎ بدست آمـده از مـریـخ‎ نشان‎‎‎ می‎ دهد در این سیاره‎ گازمتـان وجـود دارد و حتی‎‎ برخی ازدانشمندان‎ مقدار تولید آن‎‎ رابیش‎‎ از میزان پیش بینی‎‎ شده‎ میدانند. اهـمیـت‎ وجـود ایـن‎ گـاز در مـریـخ‎ بـرای‎ دانشمندان‎‎‎ به‎‎ لحاظ آن است‎ که بیـشتـریـن گاز متان‎‎ در کره‎ زمین منشا آلی‎ دارد و از موجودات‎ زنده‎ تولید می‎ شود.
از سوی‎ دیگر گاز متان‎ نمـی‎ تـوانـد مـدت‎ زیادی‎ در جو مریخ‎ بماند پس‎ کشف‎ آن‎‎ نشـان از تازه‎ بودن‎‎ تولیـد و مـنبـع‎ آن اسـت‎ و شاید این‎‎ مسئله‎‎ دانشمندان رابه کشف‎ حیـات‎ در سیاره‎ سرخ‎ سوق‎ دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :