گزارش مقدماتی از شناسایی گسل مسبب زمینلرزه‌های 21 مرداد آذربایجان شرقی

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ | ۱۶:۱۱ کد : ۲۱۳۱۲ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۱۷
کارشناسان گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی...

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، کارشناسان گروه لرزه‌زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناختی با بازدید و بررسی میدانی منطقه رومرکز زمینلرزه‌های 21 مرداد آذربایجان شرقی، رد گسل مسبب زمینلرزه را در جنوب ورزقان شناسایی کردند.

بر اساس این گزارش در نقشه شکل 1،‌ رد گسل با رنگ قرمز نشان داده شده است. اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد گسل مسبب در امتداد عمود بر روند گسل  65 سانتیمتر و در امتداد موازی روند گسل 25 سانتیمتر جابه‌جایی داشته است. امتداد این گسل 70  تا 75 درجه آزیموتی است.

شکل 1. نقشه پراکندگی رومرکز و پس‌لرزه های زمینلرزه‌‌های 21 مرداد در آذربایجان شرقی. رد گسل مسبب این دو زمینلرزه با رنگ قرمز نشان داده شده است. بر اساس مدل‌سازی این منطقه شدت جنبش 8-9 را در مقیاس MSK متحمل شده است.

شواهد اثر گسل در شکلهای2 تا 7 آمده است.

 

شکل 2. جنبش گسل سبب گسیختگی جاده و حرکت آن در دو سوی رد گسل شده است. دو قطعه سنگ محل پیش از زمینلرزه دو نقطه مجاور جاده را نشان می ‌دهد که با عبور گسل از یکدیگر فاصله گرفته ‌اند. دید رو به شمال است.


شکل 3. عبور گسل سبب جابه‌جایی زمین و ریل‌گارد نصب شده روی آن به سمت داخل جاده شده است.


شکل 4. تکانه حاصل از زمینلرزه قلوه سنگ را از محل آن جابه‌جا کرده است.


شکل 5. نیم‌رخ ساختار گسل. جنبش گسل سبب شکستگی لایه‌های سنگی، خرد شدگی و  واریزش سنگ‌ها شده است


 شکل 6. آسیب‌دیدگی ساختمان فرمانداری ورزقان در اثر زمینلرزه.


شکل 7. آوار ناشی از تخریب خانه‌های روستایی. در پس‌زمینه عکس، چادرهای اسکان موقت دیده می‌شوند.


کلید واژه ها: آذربایجان شرقی


نظر شما :