مزیت‎های معدنی و زیرساخت‎های اقتصادی لازمه پیشرفت و توسعه

۰۷ آبان ۱۳۹۲ | ۱۸:۱۱ کد : ۲۱۹۵۸ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۶۵
پیشرفت و توسعه هر کشور تابع عوامل گوناگون به ویژه مزیت‎ها و توان بالقوه معدنی و زیرساخت‎های اقتصادی...

پیشرفت و توسعه هر کشور تابع عوامل گوناگون به ویژه مزیتها و توان بالقوه معدنی و زیرساختهای اقتصادی است که در سر سلسلة آن،  امر زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی قرار دارد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، هفدهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

دکتر سید علی‌ آقانباتی مشاور سازمان زمین‌شناسی واکتشافا‌ت‌معدنی کشور و از پیشکسوتان و استادان عرصه زمین‌شناسی به ارائه مطالبی پیرامون ماموریت سازمان زمین‌شناسی واکتشافا‌ت‌معدنی کشور پرداخت و ضمن آرزوی دستیابی به جایگاه رفیع علوم زمین در عرصههای اقتصادی و توسعة پایدار، در خصوص چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مطالبی را عنوان کرد.

وی، شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی و پتانسیل‌های بالقوه معدنی کشور و ارائه آن به صورت اطلاعات پایه برای استفاده در طرح‌های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، اکتشاف ذخائر جدید معدنی کشور با محوریت توسعه اقتصادی، شناسایی کاربری‌های زمین از دیدگاه مهندسی، زیست محیطی ومخاطرات به‌منظور کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست پاک با محوریت پشتیبانی از توسعه پایدار، چاپ و انتشار و اطلاع‌رسانی جامع و فراگیر یافته‌ها و داده‌های علوم زمین را به عنوان ماموریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یا کرد.

این استاد دانشگاه، درباره چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری گفت: پیشرفت و توسعه هر کشور تابع عوامل گوناگون به ویژه مزیتها و توان بالقوه معدنی و زیرساختهای اقتصادی است که در سر سلسلة آن،  امر زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی قرار دارد.

به گفته دکتر آقانباتی علم زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی میتواند منجر به برآورد و شناخت مزیتهای نسبی کشور در تولید مواد اولیة معدنی و صنایع مربوطه شود که بدون شک،‌ آگاهی از این مزیتهای نسبی خود در اتخاذ سیاستها و استراتژیهای اقتصـــادی میان مدت و بلنــدمدت کشور نقش اساسی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در بـرنامه‌های این سازمان چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری جایگاه ویژه دارد، تصریح کرد:  سیاستگذاری، پژوهش و آموزش از مهم‌ترین مقوله‌های این بخش محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد، تشکیل شورای عالی اکتشاف و کمیتة تخصصی آن در برنامة سوم، دستیابی به فناوریهای نوین در علوم زمین، توسعة پایگاه ملی دادههای علوم‌زمین کشور و واحد IT ، حمایتهای همه جانبه از بخش خصوصی، توسعة همکاریهای بینالمللی، پیشبینی و تصویب تبصرههای ویژه در قانون بودجه و توسعه صنعت گردشگری زمینشناسی را مهم‌ترین مقوله‌های بخش سیاستگذاری عنوان کرد.

دکتر آقانباتی پژوهش را نیز به عنوان یکی از بخش‌های بسیار مهم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یاد کرد گفت: یکی از نارساییهای عمده برنامههای گذشته تداوم کاربری روشهای سنتی اکتشاف و زمینشناسی و عدم توجه کافی به پژوهشهای بنیادی در کشور است.

وی با بیان اینکه اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای ارزشمندی در راستای پژوهشی شدن مطالعات اکتشافی و معدنکاری صورت گرفته، خاطرنشان کرد: با پژوهش و با همکاری دستاندرکاران مطالعات کاربردی و استفاده از روش‌های نوین تحول لازم ایجاد شد.

این کارشنا ارشد،  پژوهش در زمینه آنالیز روشهای اجرایی گذشته، ایجاد هسته تحقیقات برای استانداردسازی روشهای برنامهریزی، عملیات اجرایی مطالعات زمینشناسی، اکتشافی، معدنکاری، آزمایشگاهی و  فرآوری، پژوهش در زمینه اولویتهای اکتشافی با منطق فازی با تکیه بر آخرین اطلاعات فعالیتهای اکتشافی، استخراجی، صادرات، واردات و نرخ مواد معدنی، پژوهش در زمینه مدیریت صحیح پروژهها، پژوهش در زمینة چگونگی ارتقای ارزش افزوده مواد معدنی فرآوری، پژوهش در زمینة چگونگی مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی در اکتشاف، پژوهش در راستای چگونگی اجرای برنامههای  مشترک علمی کاربردی با مراکز درون و برونمرزی، پژوهش در زمینة میزان و امکان جذب نیروهای فارغالتحصیل در امر زمین‌شناسی را به عنوان پارهای از عنوان‌های پژوهشی پیشبینی شده این سازمان یاد کرد.

وی با بیان اینکه نیاز مبرم به دانش روز و بهرهگیری از آن سبب شده تا آموزش یکی از محورهای توسعه باشد، خاطرنشان کرد: برنامههای آموزشی پیشبینی شده به طور عمده از نوع تخصصی و کاربردی نظیر طراحی و بهینهسازی پروژهها خواهد بود.

دکتر آقانباتی، با بیان اینکه آموزشهای یاد شده خاص افراد سازمان زمینشناسی نیست، تصریح کرد: مشارکت کارشناسان واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صنایع و معادن استانها و همچین حضور کارشناسان مهندسان مشاور غیردولتی در برنامههای آموزش امکانپذیر دانسته شده است.

به گفته مشاور ارشد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جدا از دورههای آموزشی تخصصی،  برگزاری همایشهای علمی داخلی و منطقهای و همچنین، آموزشهای عمومی از طریق رسانههای گروهی برای بیان نقش مطالعات بینادی زمینشناسی و اکتشاف در توسعة پایدار، کاهش مخاطرات، مسائل زیستمحیطی از جمله برنامههای آموزشی است.

وی با یان اینکه اگرچه حجم بررسیهای زمینشناسی و اکتشافی انجام شده کشور در خور توجه است، افزود: با عنایت به نقش علوم زمین در برنامههای عمرانی و به خصوص با توجه به برنامة افق 1400  کشور، هنوز حجم درخور توجهی از مطالعات بنیانی زمینشناسی و اکتشاف باقیمانده که نیاز به توجه عاجل و درخور توجه دارد.

آقانباتی مطالعات اکتشاف را به عنوان یکی از رئوس مهم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یاد کرد و گفت:  ادامة اکتشافات ناحیهای یکصدهزار در زونهای پتانسیلدار معدنی جدید، ادامه اکتشافات در آنومالیهای شناسائی شده در اکتشافات ناحیهای، اکتشاف و امکانسنجی معادن متروکه، اکتشاف عناصر کمیاب، تکمیل اطلاعات معدنی سطحی و تهیه نقشههای متالوژنی در کمربندهای معدنی شناخته شده ایران مهم‌ترین برنامه‌های این بخش است.

مشاور ارشد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تهیه نقشههای زمینشناسی که یکی از اهداف اساسی این مجموعه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تهیه نقشه‌ها از سال 1341 در مقیاسهای متفاوت آغاز شده و در نهایت تهیه نقشههای زمینشناسی یک‌دویست و پنجاه هزارم در سال 1375 خاتمه یافت وکلیه نقشههای زمینشناسی یکصدهزارم اولویتدار معدنی که حدود 70 درصد سطح کشور هستند نیز تا پایان برنامة سوم خاتمه خواهد یافت.


خبر مرضیه کاظمی


کلید واژه ها: تهران


نظر شما :