آغاز به کار هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران

۰۷ آبان ۱۳۹۲ | ۲۰:۴۵ کد : ۲۱۹۶۰ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۳۸
هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران در دانشگاه شهید یهشتی...

هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران در دانشگاه شهید یهشتی همراه با نخستین نشست تخصصی کوهزاد زاگرس آغاز به کار کرد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، در مراسم آغاز به کار این نشست رییس دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی و دبیر این همایش، ضمن تشکر از حاضران، ارتقای سطح علمی جامعه زمین‌شناسی کشور و افزایش ارتباط با صنعت را به عنوان مهم‌ترین اهداف هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران یاد کرد.


دکتر یزدی درباره محورهای این نشست گفت: بررسی گرایش‌های گوناگون زمین‌شناسی، توجه مضاعف به گرایش‌های نوین و کاربرد آنها در علوم‌زمین، برگزاری نخستین نشست تخصصی کوهزاد زاگرس و برگزاری نشست تخصصی معلمان آموزش و پروش در راستای گسترش اطلاعات عمومی را مهم‌ترین محورهای هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران عنوان کرد.

وی، از ارایه بیش از 500 مقاله به دبیرخانه هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران خبر داد و گفت: حضور استادان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان و مهمانان و محققان خارجی از کشورهای پرسابقه در علم زمین‌شناسی از اتفاقات برجسته این نشست است.

بهره‌گیری از علم‌زمین‌شناسی در شناسایی و اکتشاف ذخایر انرژی


در ادامه دکتر عماد حسینی معاون وزارت نفت، ضمن اشاره به تجربه بیش از 35 سال دانشگاه علوم‌زمین که با سه گرایش زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و جغرافیا آغاز به کار کرد، خاطرنشان کرد: علوم زمین دارای ریشه‌های بسیار طولانی در علوم دیگر که مهم‌ترین کاربرد آن در شناسایی سوخت‌های زیرزمینی و منابع‌طبیعی است.

وی با تاکید بر اینکه نباید به نحوی عمل کرد که آیندگان ما از ذخایر زیرزمینی به عنوان پدیده تاریخی یاد کنند، خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن سازوکار مناسب در شناسایی و اکتشاف ذخایر زیرزمینی با کاهش تولیدات مواجه هستیم که در صورت ورود علوم‌زمین به این عرصه شاهد شکوفایی بیشتر علم شناسایی ذخایر زیرزمینی خواهیم بود.

معاون وزارت نفت با تاکید بر اینکه باید روش‌های اکتشاف را تکمیل کنیم، یادآور شد: در حال حاضر بسیاری از ذخایر زیرزمینی ما در زیر دریاها، جنگل‌ها، کویرها و برف و یخ هنوز ناشناخته مانده که نیاز به توسعه اکتشافات دارد.

این مقام مسوول ضمن تاکید به استفاده از علم زمین‌شناسی در شناسایی و اکتشاف ذخایر نفتی کشور گفت: باید از تغییر و تحولات آینده با خبر باشیم و ضمن بهره‌گیری از دستاورهای زمین‌شناسان کشور به شناسایی بهتر منابع انرژی و ذخایر معدنی بپردازیم.

مزیتهای معدنی و زیرساختهای اقتصادی لازمه پیشرفت و توسعه


دکتر سید علی‌آقانباتی مشاور سازمان زمین‌شناسی واکتشافا‌ت‌معدنی کشور و از پیشکسوتان و استادان عرصه زمین‌شناسی نیز به ارائه مطالبی پیرامون ماموریت سازمان زمین‌شناسی واکتشافا‌ت‌معدنی کشور پرداخت و ضمن آرزوی دستیابی به جایگاه رفیع علوم زمین در عرصههای اقتصادی و توسعة پایدار، در خصوص چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری برنامه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور مطالبی را عنوان کرد.

وی، شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی و پتانسیل‌های بالقوه معدنی کشور و ارائه آن به صورت اطلاعات پایه برای استفاده در طرح‌های زیربنایی، عمرانی، اقتصادی و اجتماعی، اکتشاف ذخائر جدید معدنی کشور با محوریت توسعه اقتصادی، شناسایی کاربری‌های زمین از دیدگاه مهندسی، زیست محیطی ومخاطرات به‌منظور کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست پاک با محوریت پشتیبانی از توسعه پایدار، چاپ و انتشار و اطلاع‌رسانی جامع و فراگیر یافته‌ها و داده‌های علوم زمین را به عنوان ماموریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یا کرد.

این استاد دانشگاه، درباره چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری گفت: پیشرفت و توسعه هر کشور تابع عوامل گوناگون به ویژه مزیتها و توان بالقوه معدنی و زیرساختهای اقتصادی است که در سر سلسلة آن،  امر زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی قرار دارد.

به گفته دکتر آقانباتی علم زمینشناسی و اکتشاف مواد معدنی میتواند منجر به برآورد و شناخت مزیتهای نسبی کشور در تولید مواد اولیة معدنی و صنایع مربوطه شود که بدون شک،‌آگاهی از این مزیتهای نسبی خود در اتخاذ سیاستها و استراتژیهای اقتصـــادی میان مدت و بلنــدمدت کشور نقش اساسی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در بـرنامه‌های این سازمان چشماندازهای زمینشناسی، اکتشاف و معدنکاری جایگاه ویژه دارد، تصریح کرد:  سیاستگذاری، پژوهش و آموزش از مهم‌ترین مقوله‌های این بخش محسوب می‌شود.

این کارشناس ارشد، تشکیل شورای عالی اکتشاف و کمیتة تخصصی آن در برنامة سوم، دستیابی به فناوریهای نوین در علوم زمین، توسعة پایگاه ملی دادههای علوم‌زمین کشور و واحد IT ، حمایتهای همه جانبه از بخش خصوصی، توسعة همکاریهای بینالمللی، پیشبینی و تصویب تبصرههای ویژه در قانون بودجه و توسعه صنعت گردشگری زمینشناسی را مهم‌ترین مقوله‌های بخش سیاستگذاری عنوان کرد.

دکتر آقانباتی پژوهش را نیز به عنوان یکی از بخش‌های بسیار مهم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یاد کرد گفت: یکی از نارساییهای عمده برنامههای گذشته تداوم کاربری روشهای سنتی اکتشاف و زمینشناسی و عدم توجه کافی به پژوهشهای بنیادی در کشور است.

وی با بیان اینکه اگرچه در سالهای اخیر تلاشهای ارزشمندی در راستای پژوهشی شدن مطالعات اکتشافی و معدنکاری صورت گرفته، خاطرنشان کرد: با پژوهش و با همکاری دستاندرکاران مطالعات کاربردی و استفاده از روش‌های نوین تحول لازم ایجاد شد.

این کارشنا ارشد،  پژوهش در زمینه آنالیز روشهای اجرایی گذشته، ایجاد هسته تحقیقات برای استانداردسازی روشهای برنامهریزی، عملیات اجرایی مطالعات زمینشناسی، اکتشافی، معدنکاری، آزمایشگاهی و  فرآوری، پژوهش در زمینه اولویتهای اکتشافی با منطق فازی با تکیه بر آخرین اطلاعات فعالیتهای اکتشافی، استخراجی، صادرات، واردات و نرخ مواد معدنی، پژوهش در زمینه مدیریت صحیح پروژهها، پژوهش در زمینة چگونگی ارتقای ارزش افزوده مواد معدنی فرآوری، پژوهش در زمینة چگونگی مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی در اکتشاف، پژوهش در راستای چگونگی اجرای برنامههای  مشترک علمی کاربردی با مراکز درون و برونمرزی، پژوهش در زمینة میزان و امکان جذب نیروهای فارغالتحصیل در امر زمین‌شناسی را به عنوان پارهای از عنوان‌های پژوهشی پیشبینی شده این سازمان یاد کرد.

وی با بیان اینکه نیاز مبرم به دانش روز و بهرهگیری از آن سبب شده تا آموزش یکی از محورهای توسعه باشد، خاطرنشان کرد: برنامههای آموزشی پیشبینی شده به طور عمده از نوع تخصصی و کاربردی نظیر طراحی و بهینهسازی پروژهها خواهد بود.

دکتر آقانباتی، با بیان اینکه آموزشهای یاد شده خاص افراد سازمان زمینشناسی نیست، تصریح کرد: مشارکت کارشناسان واحدهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صنایع و معادن استانها و همچین حضور کارشناسان مهندسان مشاور غیردولتی در برنامههای آموزش امکانپذیر دانسته شده است.

به گفته مشاور ارشد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جدا از دورههای آموزشی تخصصی،  برگزاری همایشهای علمی داخلی و منطقهای و همچنین، آموزشهای عمومی از طریق رسانههای گروهی برای بیان نقش مطالعات بینادی زمینشناسی و اکتشاف در توسعة پایدار، کاهش مخاطرات، مسائل زیستمحیطی از جمله برنامههای آموزشی است.

وی با یان اینکه اگرچه حجم بررسیهای زمینشناسی و اکتشافی انجام شده کشور در خور توجه است، افزود: با عنایت به نقش علوم زمین در برنامههای عمرانی و به خصوص با توجه به برنامة افق 1400  کشور، هنوز حجم درخور توجهی از مطالعات بنیانی زمینشناسی و اکتشاف باقیمانده که نیاز به توجه عاجل و درخور توجه دارد.

آقانباتی مطالعات اکتشاف را به عنوان یکی از رئوس مهم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یاد کرد و گفت:  ادامة اکتشافات ناحیهای یکصدهزار در زونهای پتانسیلدار معدنی جدید، ادامه اکتشافات در آنومالیهای شناسائی شده در اکتشافات ناحیهای، اکتشاف و امکانسنجی معادن متروکه، اکتشاف عناصر کمیاب، تکمیل اطلاعات معدنی سطحی و تهیه نقشههای متالوژنی در کمربندهای معدنی شناخته شده ایران مهم‌ترین برنامه‌های این بخش است.

مشاور ارشد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تهیه نقشههای زمینشناسی که یکی از اهداف اساسی این مجموعه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تهیه نقشه‌ها از سال 1341 در مقیاسهای متفاوت آغاز شده و در نهایت تهیه نقشههای زمینشناسی یک‌دویست و پنجاه هزارم در سال 1375 خاتمه یافت وکلیه نقشههای زمینشناسی یکصدهزارم اولویتدار معدنی که حدود 70 درصد سطح کشور هستند نیز تا پایان برنامة سوم خاتمه خواهد یافت.

 

برگزاری نخستین المپیاد زمین‌شناسی بزرگترین دستاورد انجمن زمین‌شناسی کشور


رییس انجمن زمین‌شناسی ایران نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که سخنانان خود درباره موانع و مشکلات پیش‌روی علم‌زمین‌شناسی کشور آغاز کرد و گفت: این مسائل ما را دلسرد نخواهد کرد و با تلاش و کوشش مضاعف آینده روشنی را برای این علم رقم خواهیم زد.

دکتر سروش مدبری، برگزاری نخستین المپیاد زمین‌شناسی را به عنوان بزرگترین دستاورد انجمن زمین‌شناسی کشور طی سال جاری یاد کرد و افزود: المپیاد زمین‌شناسی به عنوان هفتمین المپیاد کشوری در آینده وارد عرصه‌های بین‌المللی خواهد شد.

به گفته وی، بازنگری کتاب‌های درسی، آغاز به کار جامعه عظیم دبیران رشته زمین‌شناسی به عنوان یکی از ارکان انجمن زمین‌شناسی ایران، برگزاری نخستین همایش دانشجویی زمین‌شناسی، برپایی همایش تخصصی زمین‌شناسی کاربردی در دامغان، همایش حوضه‌های رسوبی با تاکید بر حوضه‌های نفت در دانشگاه دماوند به عنوان دستاوردها و برنامه‌های پیش‌روی انجمن زمین‌شناسی ایران یاد می‌شوند.

رییس انجمن زمین‌شناسی ایران با بیان این که زمین‌شناسی عرصه‌های علوم‌دنیا را درنوردیده، خاطرنشان کرد: در زمینه‌های مختلف شاهد افزوده شدن میان رشته‌های وابسته به زمین‌شناسی هستیم به نحوی که دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران درخواست تاسیس رشته‌زمین‌شناسی پزشکی را دارد.

گفتنی‌ست در این نشست یاد و خاطره آقایان دکتر امین سبحانی، دکتر یعقوب‌پور و دکتر حقی‌پور از پیشکسوتان و بزرگان عرصه زمین‌شناسی کشور و پایه‌گذاران انجمن زمین‌شناسی ایران گرامی داشته شد.

هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به میزبانی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی با هدف تبادل اطلاعات و ارائه یافته‌های پژوهشی پژوهشگران علوم زمین کشور و ایجاد بستر لازم برای تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی علوم زمین و نیز فراهم آوردن امکان ارائه نتیجه فعالیت های پژوهشی پژوهشگران و اندیشمندان کشور از تاریخ 7 الی 9 آبان ماه 1392 برگزار می‌شود.

آب‌شناسی، چینه‌شناسی، دیرینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و زمین شیمی، زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت، زمین فیزیک و لرزه زمین‌ساخت، زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی، سنجش از دور زمین‌شناختی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، زمین ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری، افق‌های نو در زمین‌شناسی (مخاطرات زمین‌شناسی، زمین گردشگری، نانو زمین‌شناسی، گوهرشناسی و زمین شناسی‌دریایی و زمین‌شناسی شهری به عنوان محورهای این نشست یاد شده‌اند.

همچنین کارگاه‌های آموزشی با عنوان‌های آشنایی با آزمایشگاه تخصصی XRD، آشنایی با فلزات گرانبها و سنگ‌ها، زمین‌شناسی و معادن سنگ‌های گرانبها، گوهرشناسی، طراحی جواهرات، تراش سنگ‌های گرانبها و عکاسی تخصصی جواهرات به همت دبیرخانه هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران برگزار می‌شود.

کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و اعضای تحریریه ماهنامه علوم‌زمین و معدننیز ضمن حضور در نمایشگاه جنبی این همایش به ارائه محصولات علمی خود در این بخش کردند.


خبر مرضیه کاظمی

 

 

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :