ارسال‎اولین‎‎ تصاویر دقیق‎ ازماه‎‎ به زمین

۰۷ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۵:۲۷ کد : ۲۲۸۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۶
تصویری‎ را که سفینـه اسمارت‎‎ یک‎‎ فرستاده‎ است, نمایی‎ نـزدیـک از گودالی‎ به‎‎ شکل‎ دهانه آتش‎ فشان‎ را روی‎ سطح‎ ماه‎ نشان‎ می‎ دهد. ..
لندن‎ ـ سفینه‎‎ اروپایی‎ اسمارت‎ یک‎ که بـرای‎ مطالعه‎‎‎‎‎ ماه به فضـا فـرستـاده شـده اسـت‎ نخستین‎ تصویر نمای‎ نزدیـک‎ از مـاه‎‎ را بـه زمین‎ ارسال‎ کرد.
به‎‎‎ گزارش‎ بی‎‎‎ بی سی, تصویری‎ را که سفینـه اسمارت‎‎ یک‎‎ فرستاده‎ است, نمایی‎ نـزدیـک از گودالی‎ به‎‎ شکل‎ دهانه آتش‎ فشان‎ را روی‎ سطح‎ ماه‎ نشان‎ می‎ دهد.
سفینه‎ اسمارت‎ یک‎ پانزدهم‎ نوامبر دو هزار و چهار در نخستین‎ مدار خود گردماه‎ قـرار گرفت‎ و پس‎ از آن‎ فاصلـه‎ خـود را از قمـر زمین‎ کمتر کرد.
دانشمندان‎‎ با دریافت‎ این تصویر از درستـی‎ کار مهمترین‎‎‎ دوربین سفینه‎ مطمئن شدند. هدف‎ از ارسال‎ این‎ سفینه‎‎‎‎ به فضا تهیه نقشه کاملی‎ از سطح‎ ماه‎ است‎.
این‎‎ سفینه‎‎ هنگـام‎ قـرار گـرفتـن در حـوزه جاذبه‎‎ ماه دچار بی‎‎ ثباتی شد وبیم‎ از خروج‎ آن‎‎ از مدار ماه‎‎ یا حتـی‎ سقـوط آن بـرمـاه وجود داشت‎ که‎‎ با کمک‎ سامانه موتور یـونـی‎ به‎ تعادل‎ دست‎‎ یافت.
دانشـمنـدان‎ در نـظر دارنــد در اینــده‎ تصاویری‎‎ با بزرگ‎ نمایی‎ وتفکیک‎ پذیری بیشتر از سطح‎ ماه‎‎ تهیه کنند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :