در صد کیلومتری‎ شمال‎ جزیره‎ فوکـت‎ تایلند یک‎ سامانه‎ موقت‎ هشدار سونامی‎ نصـب‎ شـد

۲۲ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۵:۱۳ کد : ۲۳۷۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۱۸
به‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ یـورنیـوز, ایـن‎ سامـانـه‎‎‎ موقت‎ شامل‎ یک‎ دستگاه اندازه گیری‎ جزر و مد است‎‎ که‎‎‎‎ به رایانه متصل‎ شده است. این‎ دستگاه‎‎اندازه گیری‎ یک‎ فشـارسـنـج‎ است‎‎ کـه‎‎‎ اطلاعات را به رایانه می‎ فرستـد و رایـانـه‎...
بانکوک‎ ـ در صد کیلومتری‎ شمال‎ جزیره‎ فوکـت‎ تایلند یک‎ سامانه‎ موقت‎ هشدار سونامی‎ نصـب‎ شـد. به‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ یـورنیـوز, ایـن‎ سامـانـه‎‎‎ موقت‎ شامل‎ یک‎ دستگاه اندازه گیری‎ جزر و مد است‎‎ که‎‎‎‎ به رایانه متصل‎ شده است. این‎ دستگاه‎‎اندازه گیری‎ یک‎ فشـارسـنـج‎ است‎‎ کـه‎‎‎ اطلاعات را به رایانه می‎ فرستـد و رایـانـه‎ نیز با بررسی‎‎ اطلاعـات‎ دریـافتـی خـطرهـای‎احتمالی‎‎‎ را پیش‎ بینی می کند. در صورت‎ تغییر سطح‎ آب‎ دریا, دستگــاه‎ فشـار سنج‎ و رایانه‎ آن‎ را ثبت‎ می‎کنـنـد و بلافاصله‎ هشدار می‎دهند. استفاده‎ از این‎ تجهیزات‎ تـا زمـانــی‎ خـواهـد بود که‎ کشـورهـای‎ اطراف‎ اقیـانـوس‎ هند, سیستمی‎ در مقیاس‎ گـستـرده‎‎ تـر و بـه ویژه‎‎‎ با استفاده از امکانـات‎ مـاهـوارهای‎ برای‎ پیـش‎ بـینـی‎‎ و هشدار سونامی ایـجـاد کنند. پیش‎ از این‎ یک‎ سـامــانــه‎ هـشــدار دهنـده‎ در اقیانوس‎ آرام‎ نصب‎ بود.

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :