فراخوان مناقصه

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۹ کد : ۲۵۳۴۸ اخبار تصویری اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۱۳۹
فراخوان مناقصه

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد امور مربوط به خدمات و پشتیبانی کمپ های صحرایی و آزمایشگاههای نمونه کوبی ، شیمی ، فسیل شناسی مستقر درساختمان های مرکزی ، صادقیه ،ساختمان خلیج وکلیه مراکز و دفاتر تابعه درسطح کشور را ازطریق مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) در محیط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir) به شماره فراخوان 2000003008000001  مطابق اسناد پیوست فراخوان فوق واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱2 جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایند.

سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه برگذاری مناقصه تجهیزات پشتیبانی سازمان زمین شناسی


نظر شما :