فراخوان ارزیابی پیمانکاران حفاری اکتشافی

۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۰ کد : ۲۶۱۷۵ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۹۰۷
فراخوان ارزیابی پیمانکاران حفاری اکتشافی

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد حفاری اکتشافی دراستانهای قم ، سیستان وبلوچستان ، خراسان رضوی وجنوبی ( درمجموع 20000متر تاعمق حداکثر 500 متر )  را پس از ارزیابی کیفی ، به پیمانکاران دارای پایه 1تا4 باگرایش کاوش های زمینی ازسازمان برنامه و بودجه کشور ، در محیط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir) به شماره فراخوان 2000003008000002  مطابق اسناد پیوست فراخوان فوق واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از مورخ 1400/09/13 لغایت 1400/09/21 جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایند.


نظر شما :