تجدید فراخوان ارزیابی پیمانکاران حفاری اکتشافی

۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۴ کد : ۲۶۶۴۲ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۵۹۳
تجدید فراخوان ارزیابی پیمانکاران حفاری اکتشافی

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد حفاری اکتشافی دراستانهای قم ، سیستان وبلوچستان ، خراسان رضوی وجنوبی ( درمجموع 20000متر تاعمق حداکثر 500 متر )  را پس از ارزیابی کیفی ، به پیمانکاران دارای پایه 1تا4 باگرایش کاوش های زمینی ازسازمان برنامه و بودجه کشور ، در محیط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir) به شماره فراخوان 2000003008000005 مطابق اسناد پیوست فراخوان فوق واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از مورخ 1400/11/10 لغایت1400/11/20 جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایند.


نظر شما :