تجدیدفراخوان عمومی خرید قطعات رایانه

۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۴ کد : ۲۶۸۰۲ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۵۳۵
تجدیدفراخوان عمومی خرید قطعات رایانه

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد خرید قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر شامل پردازنده ، مادر برد ، کیس وسایر قطعات به شماره فراخوان 2000003008000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک  دولت، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به مناقصه گران  واجد صلاحیت واگذار نماید:

 

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه معتبر بانکی مطابق بارقم درج شده دراسناد

مهلت زمانی دریافت اسناد فرایند ارجاع کار از سامانه : از1400/12/25 ساعت 14لغایت1401/01/18

مهلت تکمیل مدارک اخذ شده از سامانه و ارائه مستندات و پیشنهاد قیمت مطابق اسناد مناقصه   1401/01/19لغایت 1401/01/29 ساعت 14

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه (فرایند ارجاع کار) :

شماره تلفن 64592281  رئیس گروه فناوری اطلاعات  آقای بیک زاده

 


نظر شما :