طرحی‎ تازه‎‎‎ برای‎ مقابله با آسیب‎ زلزله

۲۸ شهریور ۱۳۸۴ | ۰۲:۴۳ کد : ۲۷۰۶ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۵۸۹
لولـه‎ هـای‎ آب‎ در ژاپـن‎ بـطور متـداول‎ از پلاستیک‎‎ تهیه‎‎ و بطور متعارف‎ با لاستیـک بـه یکدیگر متصل‎ می‎ شوند. برخی‎ از این‎‎‎ اتصال‎ ها در جریان زمین لرزه‎ پارسال‎ در منطقه‎ نیگاتا شکست‎ و درپی‎ زمین‎ لرزه‎ شدید ...
توکیو ـ مقامات‎‎‎ وزارت بهـداشـت ژاپـن‎ بـه‎ منظور تامین‎‎ آب‎ بیمارستان ها بـه‎ هـنگـام‎ وقوع حوادث غیر مترقبه‎, فعـالیـت‎ بـر روی‎ طرح‎ تولید لوله‎هـای‎ آب‎ مقـاوم‎ در مقـابـل‎ زمین‎ لرزه‎ را آغاز کرد.
این‎‎ اقدام‎ در پی‎ وقوع زمین لرزه‎ شدیـد در ناحیه‎‎ نیگاتا در اکتبر گـذشتـه صـورت‎ مـی‎ گیرد که‎ منابع‎ آبرسانی‎‎ حدود یـکصـد و سـی هزار خانواده‎‎ و تاسیسات‎ از جملهبیمارستان‎ ها قطع‎ شد.
لولـه‎ هـای‎ آب‎ در ژاپـن‎ بـطور متـداول‎ از پلاستیک‎‎ تهیه‎‎ و بطور متعارف‎ با لاستیـک بـه یکدیگر متصل‎ می‎ شوند.
برخی‎ از این‎‎‎ اتصال‎ ها در جریان زمین لرزه‎ پارسال‎ در منطقه‎ نیگاتا شکست‎ و درپی‎ زمین‎ لرزه‎ شدید سال‎ 1995 آب‎ مصرفی‎ بیمارستـان‎ ها قطع‎ شد.
وزارت‎‎‎ بهداشت ژاپن‎ در طرح‎ جـدیـد از بسـت هایی‎‎ استفاده‎ می کند تا اتصال‎ آنها ازهم‎ جدا نشود.
به‎ این‎‎ ترتیب‎ جان شماری‎ از مـردم‎ بـراثـر تامین‎ آب‎ حفظ خواهد شد.
تامین‎‎ آب‎ بیمارستان ها اهمیت‎ فوق‎العاده‎ای‎ دارد زیرا این‎‎ مراکز برای‎ جراحی‎ و درمـان بیماران‎ به‎ آب‎ نیاز دارند.
دولت‎ مرکزی‎ ژاپن‎‎ تکمیل‎ این طرح‎ را پنج‎ سال‎ اعلام‎ کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :