فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی فضاهای ادارات مرکزی و آزمایشگاهی و ساختمان های تابعه

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۶ کد : ۲۷۰۶۱ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۵۴۶
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی فضاهای ادارات مرکزی و آزمایشگاهی و ساختمان های تابعه

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد ازطریق مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) امور مربوط به بازسازی فضاهای ادارات مرکزی و آزمایشگاهی و ساختمان های تابعه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  و شماره فراخوان : 2001003008000015 برگزارنماید . بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 ساعت 14 لغایت روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04  ساعت 19 جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایند.


نظر شما :