نمایشگاه‎ دایناسورها

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۰۵:۳۱ کد : ۲۹۲۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۱
موزه‎ تاریـخ‎ طبـیعـی‎ نیـویـورک‎ نمایشگاهی‎ از دایناسورها برپا کرده‎‎ که در آن‎‎‎‎ آخرین یافته‎های‎ دیرین شناسان در معـرض‎ تماشای‎ عموم‎ گذاشته‎‎ شدهاست‎...
موزه‎ تاریـخ‎ طبـیعـی‎ نیـویـورک‎ نمایشگاهی‎ از دایناسورها برپا کرده‎‎ که در آن‎‎‎‎ آخرین یافته‎های‎ دیرین شناسان در معـرض‎ تماشای‎ عموم‎ گذاشته‎‎ شدهاست‎.
دراین‎‎ نمایشگاه‎‎ براساس‎ آخرین یافتـههـای‎ دیرین‎‎ شناسان , اسکلت‎ های‎‎ بـازسـازی شـده‎ دایناسورها به‎‎ کمک‎ موتورهای‎ مکانیکـی‎ بـه حرکت‎‎ درمی‎‎آید و چگونگی حرکات دایناسورها به‎ خوبی‎‎ مشخص‎ میشود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :