کشف‎ فسیل‎ موجودات‎ ریز بسیار قدیمی‎

۲۵ تیر ۱۳۸۴ | ۱۵:۱۷ کد : ۳۳۰۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۳۵
پکن‎‎ ـ دانشمندان موفق‎به‎کشف‎ فسیل‎ موجوداتی‎ میکروسکپی‎ در جنوب‎ چین‎ شدند که‎ حـدود 550 میلیون‎ سال‎ پیش‎ در بستر اقیانـوس‎ زنـدگـی‎ می‎ کردند.

پکن‎‎ ـ دانشمندان موفق‎به‎کشف‎ فسیل‎ موجوداتی‎ میکروسکپی‎ در جنوب‎ چین‎ شدند که‎ حـدود 550 میلیون‎ سال‎ پیش‎ در بستر اقیانـوس‎ زنـدگـی‎ می‎ کردند.
دیرینه‎ شناسان‎‎ می‎ گویند: ایـن آثـار فسیلی‎ که‎ در جنوب‎ چین‎ از زیـر خاک‎ یـافـت‎ شـــده‎, از ابتدایی‎ تریـن‎ اشکــال‎ چـنــد سلـولـی‎ حیــات‎‎‎ مـوجـودات زنـده‎‎ اسـت کـه تاکنون‎ شناخته‎‎ شـده است‎.
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :