درجریان تدوین برنامه استراتژی توسعه اکتشاف : ایران قطب معدنی آسیا می شود

۱۴ شهریور ۱۳۸۴ | ۱۱:۴۶ کد : ۳۳۵۹ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۶۴
مهندس ناصر عابدیان معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درگفت و گو باروابط عمومی این سازمان بابیان اینکه اجرا ی عملیات اکتشافی ...

بمنظورشناسایی ومعرفی توان معدنی ایران ،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور همگام باتهیه نقشه های زمین شناسی بامقیاس یک بیست وپنج هزارم درنواحی مستعد زون های ساختاری- متالوژنی کشور، اقدام به تهیه وانتشار نقشه های ژئوشیمیایی خواهد نمود که گا م مهمی درزمینه شناسایی ومعرفی نواحی امید بخش معدنی کشور بشمارمی آید که چنین عملیاتی درمنطقه خاورمیانه یکی از موارد برجسته ودرخورتوجهی است که درکشور ایران انجام می پذیرد.
مهندس ناصر عابدیان معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درگفت و گو باروابط عمومی این سازمان بابیان اینکه اجرا ی عملیات اکتشافی درسال 84 و دربرنامه چهارم توسعه دنباله رو فعالیت های اکتشافی برنامه سوم خواهدبودافزود:مادرسالجاری پروژه های اکتشافی رادرمناطق امیدبخش معدنی حاصل از اکتشافات درزون ها یبیست گانه که دربرنامه سوم شناسایی شده اند درچارچوبی معین وتعریف شده ادامه خواهیم دادودراین راستا علاوه برتهیه نقشه های ژئوشیمیایی درمقیاس 1:25000 درمواردی اکتشافات موضوعی برروی ذخائری که جایگاه آن ها برای ما مسلم وروشن شده است را ادامه خواهیم داد.
وی افزود: بدون تردید تهیه نقشه های ژئوشیمیایی درچنین مقیاسی تحول اساسی وبنیادین درزیربنای ساختار اکتشافی کشورپدید خواهدآورد واطلاعات  قابل ملاحظه ای درناشناخته ها بدست میدهدکه این مقوله نه تنها برای سرمایه گذاران داخلی بلکه برای سرمایه گذاران خارجی درامر اکتشاف ومعدنکاری بسیار مفید وحائز اهمیت است.
وی باتاکیدبراهمیت اکتشاف درعرصه فعالیت های معدنی کشور وایجادارزش افزوده ای که درافزایش تولید ناخالص ملی ایفامی کند ،این موضوع رایکی ازمهمترین برنامه های تدوین شده در استراتژی اکتشاف دانست وتصریح کرد:تدوین استراتژی اکتشاف وپرداختن به مقوله اکتشاف ذخائرمعدنی درچارچوبی کاملاعملی وفنی یکی ازمهمترین اقداماتی بوده است که سازمان زمین شناسی واکتشافات موادمعدنی کشور برای اولین باربه آن پرداخته است بطوریکه براساس سیاستگذاریهای تدوین شده دراین برنامه ،پیش بینی می شودایران درطول یک دهه آتی بعنوان  یکی از بزرگترین قطب های معدنی درسطح منطقه تبدیل وجایگاه واقعی خودراپیداکند.
وی ادامه داد:یکی از موضوعات مهمی که دراین برنامه به آن توجه ویژه ای شده است اجرای پروژه های اکتشافی ومعدنی توسط بخش خصوصی است بطوریکه براساس سیاستگذاری های تدوین شده اجرای این فعالیت ها ابتدا ازبخش دولتی به صورت دولتی –خصوصی وسپس بطورکاملامستقل به بخش خصوصی انتقال خواهدیافت.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی دربخش دیگری از سخنان خود حضور وسرمایه گذاری شرکت های خارجی رادرتوسعه وتسریع روند فعالیت های معدنی بااهمیت خواند وخاطرنشان شد:ازطریق تعامل بیشتر باکشورها وشرکت های توانمند خارجی ،علاوه برآشنایی باتکنولوژی نوین اکتشاف موادمعدنی میتوانیم شاهد جذب سرمایه های خارجی وافزایش ارزش افزوده داخلی باشیم .
عابدیان عدم تخصیص مناسب اعتبارات مالی راازدلایل رکودروند فعالیت های اکتشافی و معدنی توصیف کردویادآور شد :متاسفانه میزان اعتباراتی که به اجرای فعالیت های معدنی اختصاص پیدا می کند جوابگوی حجم عملیات اجرایی نیست بطوریکه دربرخی مواقع حتی زمان اجرا ،کارایی مناسب و  فعالیت ها راتحت الشعاع خود قرارمی دهدازاینرو بنظرمیرسدبایداصلاحات ساختاری دراین زمینه صورت گیرد.
مهندس ناصرعابدیان درخاتمه بااشاره به برنامه های اساسی وزیربنایی که سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوردربرنامه چهارم  به آن خواهدپرداخت گفت:تهیه نقشه های یک بیست وپنج هزار ژئوشیمیایی راباید بعنوان یکی ازگامهای اساسی وزیربنایی دانست که نتایج آن درآینده ای بسیار نزدیک برای اکتشافگران روشن خواهدشد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :