بیش از 6 میلیون تن مواد معدنی از معادن استان مازندران استخراج شد

۱۵ آبان ۱۳۹۰ | ۱۵:۲۵ کد : ۵۹۲۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵۷
بیش‎‎ از شش میلیون‎‎ تن مواد معـدنـی، شش‎ ماه‎ نخست‎ امسـال‎ از ...
بیش‎‎ از شش میلیون‎‎ تن مواد معـدنـی، شش‎ ماه‎ نخست‎ امسـال‎ از معـادن‎‎ مـازنـدران استخراج‎ شد که‎‎‎ در مقایسه با مـدت‎ مشـابـه پارسال 120 درصد افزایش‎ دارد. بیش‎ از 15 میلیون‎ دلار انـواع مـواد معدنی‎‎ و کالای‎ صنعتی نیـز در ایـن‎ مـدت‎ از مازندران‎ به‎‎ خارج‎ از کشور صادر شد کـه در مقایسه‎‎ با مدت‎ مشـابـه پـارسـال43 درصـد افزایش‎ دارد. همچنین‎ در شش‎ ماه‎ نخسـت‎ امسـال 17 فقـره‎‎‎‎ مجوز برداشت، 9 فقره پروانه بهره برداری‎ و هفـت‎ پـروانـه‎ اکـتشـاف‎ در ایـن‎ استـان‎ صـادر شد که‎‎ در مقایسـه بـا مــدت‎ مشابه‎ پـارســال 77 درصد بیشتر است‎. بیش‎‎ از 513 میلیارد ریـال‎ در بخـش صـنعـت‎ و معـدن‎‎‎ استـان مـازنـدران امـسـال‎ سرمایه‎‎‎ گذاری‎ شده که این‎ رقــم‎ چـهــار و نیـم‎ بـرابـر در مقایسه‎‎ بـا مـدت‎ مشـابـه پارسال‎ افزایش‎ یافته‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :