کاربرد روش اتصال به جرم در تعیین مسیر آبهای زیرزمینی

۱۱ آبان ۱۳۹۰ | ۱۶:۲۴ کد : ۵۹۲۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۶۵
با توجه به کمبود آب بهره گیری از آبهای زیرزمینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . در بسیاری از نقاط، مظهر آبهای...

با توجه به کمبود آب بهره گیری از آبهای زیرزمینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . در بسیاری از نقاط، مظهر آبهای زیرزمینی و یا یک نقطه از مسیر آنها مشخص می‌باشد لیکن کل مسیر و مخزن آنها مشخص نیست و چه بسا مخزن آب در نزدیکی محل مصرف و مظهر آن کیلو.مترها دورتر واقع باشد. و بدلیل عدم اطلاع از این مهم، هزینهء فراوان جهت لوله‌کشی آب از مظهر تا محل مصرف صورت می‌گیرد. از سوی دیگر عدم آگاهی از مسیر آب می‌تواند موجبات ایجاد خطر در ساخت جاده‌ها، تونلها، متروها و سایر تاسیسات را فراهم آورد. با توجه به موارد فوق، تعیین مسیر آبهای زیرزمینی از اهمیت خاصی برخوردار است . از آنجا که جریان آب را می‌توان بصورت یک استوانه طویل رسانا که در داخل زمینی با هدایت الکتریکی کمتر واقع است لذا میتوان استوانه طویل رسانا در درون زمین مدلسازی کرد که روش اتصال به جرم جهت تعیین مسیر آبهای زیرزمینی مورد نظر قرار گرفته است . اساس روش اتصال به جرم عبارتست از اتصال یک الکترود جریان به توده‌ای رسانا در درون زمین و قرار دادن الکترود دیگر در فاصله‌ای دور بر روی سطح، بطوریکه بواقع تودهء رسانا خود بصورت یک الکترود الکترود جریان عمل کند و قسمت‌های مختلف آن کم و بیش هم پتانسیل گردند. توزیع پتانسیل حاصل، با اندازه‌گیری اختلاف ولتاژ بین دو الکترود پتانسیل که یکی از آنها ثابت و دیگری متحرک است صورت می‌گیرد و شکل خطوط هم پتانسیل مبین مسیر آب زیرزمینی خواهد بود.  در اینجابررسی نظری روش اتصال به جرم بکمک محاسبه میدان پتانسیل یک جریان الکتریکی پایدار با بهره گیری از معادلات انتگرال فردهلم نوع اول و نوع دوم صورت گرفته است. پس از شناسایی منطقه و تهیه کروکی دقیق و تعیین بهترین آرایش الکترودی و انجام برداشت‌ها و اعمال تصحیحات لازم این فرضیه اثبات گردید که بکمک روش اتصال به جرم می‌توان مسیر آبهای زیرزمینی را تعیین نمود

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :