بازدید اعضا کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

۰۱ تیر ۱۳۹۰ | ۰۷:۴۲ کد : ۶۰۰۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۱۹۲
به گزارش سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درآغاز این مراسم مهندس محمدتقی کره ای معاون وزیرورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درخصوص عملکرد این سازمان درطول سالهای اخیر توضیحاتی ...
بمنظورتبیین جایگاه مطالعات علوم زمین وآشنایی با دستاوردهای اکتشافی ومعدنی کشور، کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی صبح امروز 18مهرماه به همراه هئیت همراه از سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بازدید بعمل آوردندتااز نزدیک با فعالیت های این سازمان آشناشوند.
به گزارش سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درآغاز این مراسم مهندس محمدتقی کره ای معاون وزیرورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درخصوص عملکرد این سازمان درطول سالهای اخیر توضیحاتی دادوگفت:سازمان زمین شناسی ایران درحال حاضرازجایگاه مناسبی برخورداراست بطوریکه نتایج مطالعات زمین شناسی دهه اخیردرمقایسه بادهه گذشته خودگویای روند روبه رشد فعالیت های اکتشافی ،زمین شناسی ومعدنی درکشور است.
وی به اتمام تهیه نقشه های یکصدهزارم زمین شناسی 20زون اکتشافی درکشوراشاره کردوافزود:تهیه نقشه های رقومی پایه زمین شناسی درمقیاس یکصدهزار ازجمله برنامه هایی بودکه سازمان زمین شناسی درطول برنامه سوم توسعه به آن دست پیداکرد که تحول بزرگی درتهیه اطلاعات پایه زمین شناسی به بارآورد.
رئیس سازمان زمین شناسی درادامه ازآغاز تهیه نقشه های یک بیست وپنج هزارم تاپایان برنامه چهارم توسعه خبردادوآن رادرشناسایی مناطق امیدبخش معدنی حائزاهمیت دانست وخاطرنشان شد:مابه لحاظ کیفی وکمی سطح قابل قبولی رادرتهیه نقشه های یک بیست وپنج هزارم شاهد خواهیم بود که درتهیه این نقشه ها همگام با استانداردهای بین المللی گام برخواهیم داشت.
وی بااشاره به تهیه نقشه ورقه های ژئوشیمیایی نواحی مختلف کشور گفت:تهیه نقشه های ژئوشیمیایی با روش مطالعه نقشه های یکصدهزار، در800ورقه مختلف موردبررسی اکتشافی قرارگرفته است که طبق برنامه زمانبندی شده درسال اول 80ورقه ودرسال دوم 170ورقه، عملیات اکتشافی راپشت سرگذاشته اند.
مهندس کره ای به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی واکتشافی براساس اکتشافات سیستماتیک ناحیه ای اشاره کردوافزود:این اکتشافات بصورت تلفیق لایه های اطلاعاتی زمین شناسی ژئوشیمیایی ،اقتصادی ،ماهواره ای ژئوفیزیک هوایی ومدلسازی درمحیط های GIS در82 برگ نقشه یکصدهزار و55000کیلومترمربع ازنواحی امیدبخش معدنی وکا نه زایی انجام شده است .همچنین 12محدوده امیدبخش معدنی تحت اکتشافات تکمیلی طلا وفلزات پایه قرارگرفته اند که برای اجرای عملیا ت اکتشافی به بخش خصوصی ودولتی واگذارشده است.
کره ای درادامه باتاکیدبه مخاطرات زمین شناختی ایران که سالیانه حدود10درصدتولیدناخالص ملی کشورراشامل می شود به عملکرد مثبت گروه زمین شناسی مهندس سازمان زمین شناسی اشاره وتصریح کرد:ازطریق شناسایی نقاط لرزه خیز وبررسی علل رویدادمخاطرات می توانیم در کاهش مخاطرات زمین شناسی گام برداریم .
وی اجرای بررسی های زمین شناسی دریایی رادر کشور حائزاهمیت برشمردوعنوان کرد:ازسال1379 عملیات شناسایی زمین شناسی دریایی وبررسی سواحل مختلف برای اولین بار درکشور انجام شد که نقطه عطفی درمطالعات دریایی بشمارمی آید.
رئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوردر توضیح به اکتشافات انجام شده درخصوص ذخائرطلا درکشور گفت:برای اولین باردرطول برنامه سوم توسعه ذخیره تولید طلابه 200تن رسید که اکتشافات انجام شده دراستان های کردستان ،سیستان وبلوچستان،خراسان ،سمنان وآذربایجان انجام شدوپیش بینی می شوداین رقم دربرنامه چهارم  توسعه به تولید 5تن درسال ارتقا یابد.
معاون وزیر همچنین به تولید40میلیون تن پتاس سنگی ،20تن فسفات ،34میلیون تن سولفات سدیم وتولیدذخائرقابل توجه سرب ،روی ،قلع وتنگستن اشاره کردواین میزان رادرافزایش تولیدات صنایع وابسته وپایین دستی معدن با اهمیت خواند.
وی دربخش دیگری ازسخنان خود،تجهیز ،توسعه ودستیابی به فناوری های نوین را درعرصه مطالعات علوم زمین یاآورشدوبیان کرد:دراین زمینه سازمان زمین شناسی در اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی توانست از فناوری های به روز استفاده کند.
وی افزود:برداشت داده های ژئوفیزیک هوایی نیز برای نخستین بار توسط کارشناسان ایرانی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور به اجرادرآمد و70000کیلومترازنقاط مختلف کشور باروش های مغناطیسی ،الکترو مغناطیسی ورادیومتری بافواصل پروازی 200تا400مترتحت برداشت داده های ژئوفیزیک هوایی قرارگرفت.
وی درخاتمه به روند ارتقاسطح دانش فنی ووضعیت نیروی انسانی سازمان زمین شناسی اشاره کردوخاطرنشان شد:با سیاستگذاری های اتخاذ شده درحال حاضر 73درصد نیروی کارشناسی درسازمان مشغول بکار هستند که جهت ارتقادانش فنی وآشنایی با آخرین یافته ها دوره های آموزشی ضمن خدمت انجام می شود.

گفتنی است اعضاکمیسیون صنایع ومعادن مجلس در پایان این مراسم از سایت زمین شناسی ،ژئومتیکس ،ژئوشیمی ،اکتشاف ، موزه وکتابخانه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بازدید بعمل آوردندتاازنزدیک بافعالیت های این سازمان آشناشوند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :