دو معدن‎‎ فلدسپات‎ در آذربایجان غربی کشف شد‎

۲۵ مهر ۱۳۹۰ | ۱۳:۰۰ کد : ۶۱۴۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۹۷
دو معدن‎‎ فلدسپات‎ نخستیـن بـار در آذربایجان‎‎ غربی‎‎ در مناطق‎ جنوبی استان کشف‎ شد...

معاون‎‎‎ امور معدن سـازمـان صنـایـعو معادن‎‎‎‎ استان آذربایجان غربیبا اعلامایـن خبر گفت: این‎‎ دو معدن در شهـرستـانهـایبوکانو اشنـویـه‎‎‎ کشـفشـده اسـتو بهـره برداریاز آنها تـا پـایـانامسـالآغـاز میشود. آقای‎‎ طاهری میزان‎‎ ذخایر معـادن کشـفشدهرا بیش‎‎ از یکمیلیون‎‎ تن و ارزش آنها را 50میلیارد ریالاعلامکرد. از مواد معدنی‎‎ فلدسپاتدر صنایعکاشی و سرامیک، لعابسازی‎‎ و کارخـانـههـای سیماناستفادهمیشود. دو معدن‎‎ فلدسپاتنخستیـن بـار در آذربایجان‎‎ غربی‎‎ در مناطقجنوبی استان کشفشد. معاون‎‎‎ امور معدن سـازمـان صنـایـعو معادن‎‎‎‎ استان آذربایجان غربیبا اعلامایـن خبر گفت: این‎‎ دو معدن در شهـرستـانهـایبوکانو اشنـویـه‎‎‎ کشـفشـده اسـتو بهـره برداریاز آنها تـا پـایـانامسـالآغـاز میشود. آقای‎‎ طاهری میزان‎‎ ذخایر معـادن کشـفشدهرا بیش‎‎ از یکمیلیون‎‎ تن و ارزش آنها را 50میلیارد ریالاعلامکرد. از مواد معدنی‎‎ فلدسپاتدر صنایعکاشی و سرامیک، لعابسازی‎‎ و کارخـانـههـای سیماناستفادهمیشود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :