تلفات‎ سیل‎‎ در نپال

۱۳ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۵:۲۶ کد : ۶۳۰۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰۲
بر اثـر جـاری‎ شـدن‎ سـیـلاب‎ در مناطق‎ غربی‎ نپال‎ پنج‎ نفر کشته‎ و دسـت‎ کـم‎ هشت‎ تن‎ دیگر ناپدید شدند. خبرگزاری...

بر اثـر جـاریشـدنسـیـلابدر مناطقغربینپالپنجنفر کشتهو دسـتکـمهشتتندیگر ناپدید شدند. خبرگزاریشینهوا: به‎‎ گفته مقامـاتدولتی, احتمالدارد ناپدید شدگان‎‎ در ایـن حادثه‎‎‎ همگیکشته شده باشند. گروهی‎‎ از طرفکمیتهبینالمللی صلیبسـرخجهانی وارد مناطقسـیـلزدهشد. عملیات‎‎ امداد و نجات در این‎‎ مناطقهمچنان ادامهدارد. بارندگیهایاخیر و رانشزمیندر منـطقـهبایتادیتجهیزاتآبرسانیمنطقـهرا کاملتخریبکرده‎‎ استو در پیطغیانرودخـانـه ماهاکالیو شکستهشدن‎‎ سد رویآن, یکصـد و هفتاد و سهخانوار از ششروستا در اینمناطقتخلیه‎‎ شده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :