اولین همایش مشترک بین رشته ای درکشور برگزاری شد

۲۶ آذر ۱۳۸۴ | ۰۶:۳۴ کد : ۶۸۹۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۵۶۵
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،مهندس حمیدرضا کیالی دبیرهمایش بررسی نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن که درمراسم افتتاحیه این سمینار یکروزه سخن می گفت بابیان اینکه این همایش با همکاری سه انجمن علمی دانشجویی ازسه دانشکده متفاوت...
اولین همایش مشترک بین رشته ای با عنوان بررسی نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن با حمایت دانشگاه آزاد واحد تهران شمال وتهران جنوب با هدف کاربردی تر کردن نحوه همکاری علوم مختلف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،مهندس حمیدرضا کیالی دبیرهمایش بررسی نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن که درمراسم افتتاحیه این سمینار یکروزه سخن می گفت بابیان اینکه این همایش با همکاری سه انجمن علمی دانشجویی ازسه دانشکده متفاوت آغاز گردیده افزود :برگزاری همایش مشترک بین رشته های مختلف ،شیوه ای جدید دربرگزاری سمینارهای علمی درایران بشمار می آیدبطوریکه درنهایت منجر به ایجاد دانشی کاربردی، بین رشته های گوناگون گردد.
وی گفت :درجوامع علمی دنیا آنچه بیش ازهرچیز موجب رشدوتکامل دانش می شود ارتباط علمی علوم مختلف بایکدیگر وتشکیل تیمهای تحقیقاتی مشترک وتمرکز برروی اهداف کاربردی با هدف حل مشکلات صنعتی است که متاسفانه درایران کمتر به آن پرداخته شده واین امر باعث گردیده که علوم مختلف تنها ازمنظر خودبه مسائل بنگرندکه درصورت تداوم چنین ساختاری راه دستیابی به بسیاری ازعلوم با چالش مواجه خواهند شد.
دبیر همایش نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن درتوضیح اینکه نقش دانشهایی نظیر شیمی وزمین شناسی درپروسه فعالیت های مهندسی معدن حائز اهمیت است تصریح کرد :باایجاد این همایش مشترک وهمکاری هرسه انجمن علمی دانشجویی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب وشیمی وزمین شناسی واحدتهران شمال ،اندیشه برگزاری چنین همایش به واقعیت تبدیل شد ودبیرخانه همایش باترکیبی ازنمایندگان سه دانشکده آغاز به کارکرد وعزم خود رابرهمکاریهای علمی مشترک وکاربردی بودن مقالات معطوف نمود به گونه ای که درصد قابل ملاحظه ای از مقالات پذیرفته شده بصورت تیمهای تحقیقاتی مشترک به انجام رسیده وظرفیت تبدیل به یک پروژه کلان علمی درابعادی بسیاروسیع تررادارند.
کیالی حمایت جوامع صنعتی راازبرگزاری چنین همایش هایی با اهمیت دانست وافزود :رویکرد صنعتی مقالات زمینه کاربردی کردن مقالات راافزایش خواهد داد ومی تواند بسترمناسبی راجهت تسریع دراجرای فعالیت های مرتبط صنعتی فراهم سازد.
وی با اظهارامیدواری ازتداوم این همایش درسالهای آینده خاطرنشان کرد : امیداست باحمایت های همه جانبه دانشگاهها وگروههای مختلف صنعتی روزبه روز شاهد هرچه پربارتربرگزارشدن همایش هایی ازاین دست باشیم .  

کلید واژه ها: گیلان


نظر شما :