ساماندهى فعاليتهاى معدنى همگام با تدوين سند استراتژى اکتشاف

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۱۴ کد : ۹۰۳۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۲۵
مهندس بهروزبرنا مدير امور اکتشاف سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور درگفتگو با روابط عمومى اين سازمان با بيان اينکه سازمان زمين شناسى از جايگاه مناسب ومطلوبى در فعاليت هاى معدنى ...
بدنبال تدوين سند استراتژى‌اکتشاف ، سياستگذارى‌هاى صحيح در خصوص اجراى فعاليتهاى معدنى با همکارى سازمانهاى مرتبط ساماندهى مى‌شود .
مهندس بهروزبرنا مدير امور اکتشاف سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور درگفتگو با روابط عمومى اين سازمان با بيان اينکه سازمان زمين شناسى از جايگاه مناسب ومطلوبى در فعاليت هاى معدنى برخورداراست تصريح کرد :خوشبختانه سازمان زمين شناسى با رويکردى جديد به سمت اکتشاف پيش ميرود که درهمين راستا تدوين سند اکتشاف از مهمترين اقداماتى است که درجهت ساماندهى فعاليت هاى اکتشافى ومعدنى شکل گرفته است .
وى درخصوص ضرورت تدوين سند استراتژى اکتشاف افزود :بنا   براين سند ،تمامى وظايفى که سازما ن زمين شناسى از مرحله اکتشاف مقدماتى تا پايان مرحله اکتشاف عمومى برعهده دارد مشخص وحيطه وظايف حاکميتى آن معين شده است .
وى خواستار تعامل هرچه بيشتر سازمانها ونهادها مرتبط بااجراى  فعاليت هاى معدنى شد وافزود :بنگاههايى که فعاليتهاى معدنى را انجام مى‌دهند از جمله سازمان توسعه ونوسازى معادن ،شرکت تهيه وتوليد مواد معدنى ،شرکت ملى صنايع مس وسازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور بايد بيش از پيش دراجراى فعاليت هاى معدنى ،همسو وهماهنگ باشند تا بدين وسيله بتوان از بسيارى از موازى‌کارى‌هاى بى‌مورد وصرف انرژى وهزينه هاى مالى زيا د جلوگيرى بعمل آورد .
برنا با انتقاد از برخى سازمانها که مخالف حيطه وظايف خود عمل مى کنند ،شفاف سازى را ازوظايف حاکميتى هر سازمان مهم برشمرد وتاکيد کرد :طبق قانون، مسوليت ها و وظايف هر يک از سازمانهاى مرتبط با فعاليت هاى معدنى مشخص شده که هرگونه دخالت  ونقض قانون بايد بشدت پيگيرى ودنبال شود .برهمين اساس سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشورتنها متولى اکتشاف ذخائر معدنى در کشور است که مطابق با قوانين مطروحه، شرح وظايف اين سازمان تبيين گرديده است .
مدير امور اکتشاف سازمان زمين شناسى با اشاره به بودجه محدودى که درزمينه اکتشاف به اين سازمان اختصاص پيدا کرده ،افزايش اعتبارات مالى را در جذب وبهره بردارى ازتمامى پتانسيل معدنى کشور حائز اهميت دانست وافزايش سقف اعتبارات مالى علاوه بر منابع عمرانى را از موضوعاتى ذکر کردکه در تسريع روند عمليات اکتشافى چه به لحاظ استفاده از نيروى انسانى و بهره گيرى  از تجهيزات وامکانات معدنى مى تواند مثمر ثمر باشد .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :