رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

سه هزارم درصد از تجارت جهانی سنگهای تزئینی ، متعلق به ایران است

مشاور وزیر صنایع ومعادن گفت : هم اکنون تنها سه هزارم درصداز حجم تجارت جهانی سنگهای تزئینی ، متعلق به ایران است . "سیدمجتبی هاشمی " روز چهارشنبه به هنگام گشایش " اولین نمایشگاه بین - المللی سنگ " در اصفهان ...

ادامه مطلب