رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ارزیابی وضعیت کنونی و آینده تولید و مصرف سنگ آهن جهان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ارزیابی وضعیت کنونی و آینده تولید و مصرف سنگ آهن جهان</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">امروزه عمده فولاد جهان با دو فرآیند اصلی کنورتر ال.دی. و کوره ...</SPAN></P>

&lt;SPAN lang=FA style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;
&lt;P class=MsoNormal dir=rtl style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;SPAN lang=FA style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;بیست و دومین گردهمائی علوم زمین پس از 3 روز به کار خود پایان داد.

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بیست و دومین گردهمائی علوم زمین پس از 3 روز به کار خود پایان داد.

<P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در این مراسم پس از اجرای موسیقی سنتی و گزارش مهندس جمشید مجیدی سردبیر گردهمائی ...</SPAN></P>