رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

انفجارگازدرمعدن‎ ذغال‎ سنگ‎ 23 کشته ‎داد

انفجارگازدرمعدن‎ ذغال‎ سنگ‎ 23 کشته ‎داد

وقوع رویدادهای‎ ناگوار درمعادن‎ ذغال‎ سنـگ‎ چین‎‎‎‎ نشان داده‎‎ است‎ که معادن ذغال‎ سنگ‎ این کشــور از فناوری‎‎ های عقب‎ مانده‎‎ بهره مند هستندو وضع‎ بهره‎برداری‎از معادن‎ ذغال‎ سنگ‎ چین‎ استاندارد نیست‎...